รู้ทัน 10 โรคร้าย ป้องกันได้ 100 วิธี

รู้ทัน 10 โรคร้าย ป้องกันได้ 100 วิธี

หนังสือเล่มนีมุ่งเน้นให้ผู้อ่านรู้เท่าทันรับมือไหว ไร้กังวลกับสารพัดโรคใกล้ ตัวด้วยสารพัดเรืองทีต้องรู้ ตังแต่การดูแลสุขอนามัยเบืองต้น การปองกันหวัด วิธีคลายเครียด นอนไม่หลับ ต้องทําอย่างไร ไปจนถึงโรคเรือรังและโรคร้ายแรง เช่น ภูมิแพ้ หืด โลหิตจาง วัณโรค โรคของวัยทอง และโรคระบบสืบพันธุ์ของทัง ชายและหญิง หนังสือเล่มนีเหมาะกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สําหรับเปนเพือนคู่คิด มิตรคู่บ้านในการดูแล ปองกันบรรเทา และรักษาสารพัดอาการปวย เพือยิมสู้โรคได้ อย่างสบายใจ อย่าลืมว่าตัวเองคือหมอทีดีทีสุด กระชับ อ่านง่าย เข้าใจง่าย นําไป ปฏิบัติตามได้ทันที เหมาะกับการมีไว้เปนหนังสือสามัญประจําบ้าน

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING