นางสาวกัญญ์วรา ฮาเซกาว่า

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววรรณิภา เหล่าอนุวรารักษ์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวน้ำฤทัย สอดศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวศุภาพิชญ์ ประสิทธิสาร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายศรัณยู ส่องพราย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายจีรวัฒน์ อุทัยกัน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สารสนเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวกนกนภา ไวแสน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวกัญชพร จันทะคัด

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวณัฐณิชา กองพระ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวกรานต์ระวี ตุ้มสีคุณ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาววรลักษณ์ หอกคำ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายตฤณมัย ตรัยทรง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวพลอยลดา มาตยาคุณ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวศศิวิมล พรมเวียง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวทิพย์ศจี ว่องไว

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวชลดา เกศสาลี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวภัคจิรา จันทราศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวปรัศนียาภรณ์ จรบุรมย์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

It’s just a bad day not a bad life. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวนิรมล ศรีสุวรรณ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาววิชญาดา จันทรา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวพัทธนันท์ วามะขันธ์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวขนิษฐา ฝ่ายโคกสูง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวพลอย ประทุมชาติ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวนิรัชพร เขจรจักร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวนิรชา ร้าแรง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวจิตรามาศ ศรีพลชุม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายธัญพิสิษฐ์ แฝงยงค์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายเกียรติศักดิ์ จงทวีเกียรติ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวนริศรา ศิโร

นักศึกษาสหกิจศึกษา

สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวอรดี การพิศมัย

นักศึกษาสหกิจศึกษา

สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

องอาจ แต้มพิมาย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

สาขาวิชาสื่อนฦมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เจนวิชญ์ หอดขุนทด

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

สาขาวิชาสื่อนฦมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กฤษกร สุขวิเศษ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

สาขาวิชาสื่อนฦมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ธนากร โพธิ์สวัสดิ์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

สาขาวิชาสื่อนฦมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นพรุจ คำไสย

นักศึกษาสหกิจศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อัจฉริยะ หอมทรัพย์

นักศึกษาสหกิจศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ธีระศักดิ์ ประทุมพล

นักศึกษาสหกิจศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปิยวัฒน์ ประสมทรัพย์

นักศึกษาสหกิจ

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

นนทวัฒน์ วิชาผา

นักศึกษาสหกิจศึกษา

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

นาย ธนดล สุนันท์กิ่งเพชร

นักศึกษาสหกิจศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศน์ทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น

นายอภิวัฒน์ ธัญญา

นักศึกษาสหกิจศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศน์ทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น

จารุวรรณ ยศถา

นักศึกษาฝึกสหกิจ

สาขาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวตรีนภา วิชัยโย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

สาขาภาษาตะวันตก เอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวทิวากร พรมธิดา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

สาขาภาษาตะวันตก เอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวศิรินภา กันยามา

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นางสาวประกายทิพย์ พิมทรัพย์

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นางสาวรุ่งณภา ปัตทาบาล

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นางสาวศศิธร เครือคำ

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นางสาววาสนา บุญปัญญา

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นางสาวเนตรชนก พื้นพรหม

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ณัฐมน พยุงดี

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวนิตยา บุญชิต

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายธนวรรธ สงขาว

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาววาสนา ศักดิ์ถาวรชัย

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายวรพงศ์ หล้าทุม

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

นายภูรินทร์ จันทร์ใบ

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวเย็นฤดี ภูมิดา

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

นายภีมวัจน์ เตียงพลกรัง

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กันต์รพี ปะละฤทธิ์

นักศึกษาฝึกงาน / Intern

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3

แก้วฟ้า หมั่นเที่ยง

นักศึกษาฝึกงาน / Intern

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3

ณัฐพงศ์ สมชัยยา

นักศึกษาฝึกงาน / Intern

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3

นันธิยา สีไก่แก้ว

ยุทธการผอมสั่งได้ เล่ม1

รหัสนักศึกษา 603080057-9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พงษ์พิพัฒน์ พนมเขตร์

นักศึกษาฝึกงาน / Intern

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3

นางสาวธัญวรัตน์ หมุนคำ

เมื่อฉันลืมตาแล้วโลกเปลี่ยนไป

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิมพ์ชนก นาคนามอรุณ

Tuesdays with Morrie : an old man, a young man, and life's greatest lesson

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080549-8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชัยธวัช พวงสิงห์

Life Lessons Harry Potter Taught Me : บทเรียนชีวิตจากแฮร์รี่ พอตเตอร์

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080049-8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุชาณัฏฐ์ รักศิลป์

เสียงเพรียกจากคักคู = The Cuckoo's Calling

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080954-9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายธีรดนย์ หมื่นวงษา

" อย่าปล่อยให้เวลา ขโมยความสำเร็จไปจากคุณ "

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080859-3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวอรนิชา อนุสูตร์

I'm a pilot ผมคือนักบิน

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080083-8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภูวนาถ ภูโคกยาว

อารมณ์ขันหลวงพ่อคูณ

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080071-5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิริมนต์ คชรักษ์

ความสุข : รวมมุมมองเกี่ยวกับความสุขในรอบ 10 ปีของนิ้วกลม

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080952-3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุธาทิพย์ จันทร์บ้านโต้น

ในเวลาที่หม่นเศร้าชีวิตก็ยังเป็นของเรา

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080081-2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณัฐฎนันท์ โภชนานนท์

ใคร ๆ ก็ไปเที่ยวสเปนและภาษาญี่ปุ่น Infographic

รหัสนักศึกษา 603080938-7 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวฉันท์ชนก โสภาจิตร์

ความเรียบง่าย ไร้กาลเวลา

รหัสนักศึกษา 603080047-2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายณิชา พลแสน

Money 101 : กฎแห่งความมั่งคั่ง 9 ประการ (ที่คุณควรรู้ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน)

ณิชา พลแสน 603080689-2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์

ปิยาพัชร สุวรรณเกษม

บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์

รหัสนักศึกษา 603080943-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวฐิติชญา สุขห่อ

Harry Potter and the Cursed Child

รหัสนักศึกษา 603040546-8 สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาว กมลวรรณ ไมยวรรณ

ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ

รหัสนักศึกษา 603080045-6 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย พิสิทธิ์ อยู่สบาย

อสรพิษและเรื่องอื่นๆ และ ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

รหัสนักศึกษา 603080065-0 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชยุต หอมดี

Star Wars, Star Pilot

รหัสนักศึกษา 603080048-0 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายธนกฤต ตันติจารุวฒิ

คิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ปากซอย : A Thinker's Guide to the Moon

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080055-3 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวรสิตา ทับเกลี้ยง

1,000 ไมล์ที่โลกจดจำ = Devoted

รหัสนักศึกษา 603080550-3 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประภาพร กันยาสุด

นกก้อนหิน StoneBird

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวพิราวัลย์ กิติปัญญา

เพลงรักประกอบชีวิต = The soundtracks of my love

รหัสนักศึกษา 603080064-2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาววาสนา มะณีสาร

ดัชนีโลกไม่มีสุข = The happy planet index : ดัชนีวัดความเป็นอยู่ที่ดีและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม /

รหัสนักศึกษา 603080076-5 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวนนทกานต์ ผ่องภิรมย์

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

จิราพัชร เทศะบำรุง

Story a Day : Winter By Walt Disney

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080046-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวนิรชา แก้ววิเศษ

เทพนิยายกรีก Myths and enchantment tales

รหัสนักศึกษา 603080546-4 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชญานิษฐ์ ก่อพันธ์

แมงมุมเพื่อนรัก

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080544-8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาสกร สุระดี

Idiot อีเดียด

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080947-6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวกานต์ธิดา โพธิ์ชัย

Charlie and The Chocolate Factory โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080687-6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายโชคทวี ศรีชมภู

[7's] Pretty Bad Girl บทเรียนรักกั๊กหัวใจยัยวายร้ายฝึกหัด

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080857-7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อภัสสร ไชยรัตน์

The art of the idea and how it can change your life ศิลปะการคิดใหม่ เปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไร

รหัสนักศึกษา 603080082-0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กัลยรัตน์ เรืองกิจพิริยกุล

เจ้าชายน้อย : Le Petit Prince

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080541-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สวิตตา วงศ์ถาวรสันติ

500 ล้านปีของความรัก

รหัสนักศึกษา 603080079-9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พุฒิพันธุ์ ศรีคิรินทร์

นักศึกษาฝึกงาน

นางสาวพันณิตา สาริโก

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

นางสาวทักษพร คีรีเมฆ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080053-7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปนัสยา แสนสีหา

Life without limits ชีวิตไร้ขีดจำกัด

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080547-2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศุภณัฐ พันธ์มุก

นักศึกษาฝึกงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายพรบัญชา ต้นจันทร์

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวสายธาร พันธวงค์

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชาภาษาตะวันตก เอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณัฐวัฒน์ ศรีทองแท้

นักศึกษาฝึกงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุวิชญา โสมาบุตร

รู้ทัน 10 โรคร้าย ปองกันได้ 100 วิธี

รหัสนักศึกษา 603080862-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธรรศ คุราธิปพงษ์

เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ = Sapiens : a brief history of humankind

รหัสประจำตัวนักศึกษา 603080940-0 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวธัญยพร ตุงใย

คุณชายพุฒิภัทร

รหัส 59011210040 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวภาริดา เรืองมั่น

สี่แผ่นดิน

รหัส 59011210124 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคา

นางสาวศิริลักษณา สุขเสริม

ประวัติศาสตร์โลกสมัยศาสนาเรืองอำนาจและยุโรปยุคกลาง

รหัส59011210083 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวทิพย์สุดา เพ็ญสุริยะ

Cubic : หนี้หัวใจที่ไม่ได้ก่อ

รหัส 59011210114 สาขาสารสนเทศศาสตร์์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวจุฬาภัทร ภูผาลั

sherlock holmes คดีนครศักดิ์สิทธิ์

สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายวณัฐพงศ์ ลาละคร

ศิลปะการถ่ายภาพบุคคล

รหัส 59011210127 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคา

นางสาวสาวิตรี เครือจันต๊ะ

แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์

รหัส 58011210112 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวสุธิดา ตรีกรึง

บ้านชายทุ่ง

รหัส 591102145103 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางสาวนภาภรณ์ ภูมิพานิชย์

Silly Stuff คลิปลับจับหัวใจไอดอลสุดฮอต

รหัส 59011210042 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวอารยา วานิชกร

เล่าเรื่องพระอภัยมณี

รหัส 593080880-1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวมาฆศิริ จารุเจษฎา

แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์

รหัส 593080873-8 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวอรยา เพ็ชรัตน์

กี่เพ้า

รหัส 591102145115 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางสาวอุบล แพงปัน

รักนี้ต้องมีลุ้น

รหัส 591102145104 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางสาวธดาภรณ์ โพธิ์เข็ม

ซอยเดียวกัน

รหัส 590112205021 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นางสาวศิริลักษณ์ เมืองทอง

มงกุฎดาริกา

รหัส 591102145102 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางสาววรรณศิริ เจริญรัมย์

ใบไม้ที่หายไป

รหัส 590112205045 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นางสาวเนตรชนก โมคภา

เราหลงลืงอะไรบางอย่าง

รหัส 5903130060121 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นางสาวปาริฉัตร ถือฉลาด

Talk Like Ted

รหัส 590112205033 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นายอลงกรณ์ ประวรรณรัมย์

คำพิพากษา

รหัส 590112205007 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นางสาวนันทนา นามมุงคุณ

ความสุขของกะทิ

รหัส 593130060107 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นางสาวพิลาสลักษณ์ นามเทพ

ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสต์

รหัส 5804001575 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายปรมินทร์ อินทรสิทธิ์

IT : อิท โผล่จากนรก

รหัส 59040332104 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นายจตุภัทร ผิวขำ

Fifty Shades Darker : ฟิฟตี้เชดส์ดาร์กเกอร์

รหัส 59040332105 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นายศดานนท์ งามบาง

The Dark Tower : หอคอยทมิฬ

รหัส 59040332106 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นางสาวพิรุณพร อ้ายกุลนา

เที่ยวภูเก็ต : travel dining shopping sleeping and more

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

นางสาวหนูปรางค์ จันทะไข่สร

korea diary มนุษย์​โกอันยอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

นางสาวผกามาศ ศรีประชา

Bhutan ภูฏานเท่านั้น

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

นางสาววราภรณ์ มโนชัย

All about Taiwan : เที่ยวไต้หวันง่ายมาก

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

นางสาวจุฑารัตน์ เจียรกุล

เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

นางสาวฑาฤณี โกพล

มุมมองเปลี่ยนไป จิตใจเปลี่ยนแปลง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

นางสาวพิมลวรรณ จันทศิลา

บทความกระตุกต่อมคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

นายสายชล บุญเกตุ

กุญแจสู่ความสำเร็จ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

นางสาวนิสา ภูมิคอนสาร

แบ็คแพ็คเกอร์ แบกเป้ท่องโลก

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

นางสาวสุทิตรา ท้าวแก้ว

เซตสู่ฝัน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

นายณัฐชัย สุทธิวาร

แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็โอเค O.K. /

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

นางสาวปัทมา คุณลุน

เคล็ดลับจูง (หู) และจูง (ใจ) คน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

นายธนวัฒน์ แสนชนม์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล = ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในระบบดิจิตอล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

นางสาวภัทรสิริ เนื่องวงษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัส 593080083-7 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ

ที่ปรึกษาโครงการ

บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวอารยา ศรีบัวรินทร์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายทัตพงษ์ ศรีบ้านบาก

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายวิษณุ วิชระโภชน์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายวิษณุ วิชระโภชน์ 613080165-7 สาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวปริยชาต ศรีสุธรรม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายถักทอธรรม โชคแสน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชาญชล จันทรขันตี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาววีนัส ภาวงศ์

นางสาวอาลิตา แก้ววงษา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย เวชกร ทะสุนทร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายโตษิน ไกรจันทร์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาววรรณ เพ็งมูง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายภัครพล พรมชาติ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวชนิกานต์ กัญญาคำ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สารสนเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายปภพ ธารสุวรรณ์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวสริตา หมอยาอนันชัย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

I BUILT MY SITE FOR FREE USING