เว็บไซต์นี้คือผลงานของภัทรสิริ เนื่องวงษา สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อนำเสนอ "หนังสือร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน" เพื่อแนะนำหนังสือน่าอ่านให้แก่ผู้ที่สนใจ

ต่อมา สำนักหอสมุดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และต้องการแนะนำหนังสือน่าอ่านที่หลากหลายขึ้น จึงได้ใช้เว็บไซต์เป็นแหล่งนำเสนอหนังสือ ทั้งแนวประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยว นิยาย หรือแนววิชาการ ที่น่าสนใจ ซึ่งมีให้บริการทั้งที่หอสมุดเอง และที่ห้องสมุดอื่นๆ
โดยผู้ใช้สามารถติดต่อยืมหนังสือได้ที่จุดบริการ counter service อาคาร 2 ชั้น 2 หรือหากหนังสือไม่มีบริการ ณ หอสมุด
ผู้ใช้สามารถใช้บริการ Inter Library Loan ได้About image
I BUILT MY SITE FOR FREE USING