อะไรๆ ก็บวกได้ ...ด้วยพลังสมองยิ้ม

อะไรๆ ก็บวกได้ ...ด้วยพลังสมองยิ้ม

หนังสือเล่มนี้มีหลากหลายกลวิธีในการสร้าง "พลังคิดบวก" เพื่อให้คนในองค์กรคิดเป็น และจัดการกับอารมณ์อย่างสร้างสรรค์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ คิดบวกอย่างยั่งยืนด้วยพลังสมองเชิงรุก คิดบวกด้วยพลังสมองซีกขวา คิดบวกด้วยพลังสมองซีกซ้าย และคิดบวกด้วยพลังสมอง 2 ซีก

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING