Animal Farm

     หนังสือนวนิยายสะท้อนสังคมที่ดี โดยตัวละครบางส่วนเป็นสัตว์ที่ได้ยึดอำนาจมาจากมนุษย์ ซึ่งสัตว์อย่าทำตัวเหมือนที่มนุษย์ทำเพราะการกระทำของมนุษย์เป็นสิ่งไม่ดีสัตว์ต้องไม่ปกครองแบบ “เผด็จการ” และสัตว์ทุกตัวเท่าเทียมกัน


I BUILT MY SITE FOR FREE USING